Văn khấn khi hóa vàng tiến mã


Ý nghĩa:

Khi hóa vàng mã (tiến mã) thì cần đọc bài khấn hay còn gọi là bài thần chú để hóa cho số vàng mã đó thành tiền mã thật dùng được ở cõi âm.

Đồng thời nhờ Mục liên Tôn giả và thần linh giúp số tiền đó không bị ngã quỷ cướp đi.

VĂN KHẤN TIẾN MÃ

Mục-Liên Tôn-giả, đại từ bi,

Tào tác trung nguyên huyết bốn trì.

Thành cảnh mục liên lai chứng giám,

Vũ - Lâm sứ giả trưởng Minh Y.

Thiên chỉ thành khôi, ôi thành sắc.

Hỏa quang tam muội, biến tùy nghi,

Cấp phố chân linh.......(đọc tên vong) lai thụ dụng.

Vô danh ngoại quỷ, cước trừ chi. (khấn 3 lần)

Thanh chỉ biến vi thanh Y

Xí chỉ biến vi Xích Y

Bạch chỉ biến vi Bạch Y

Hắc chỉ biến vi Hắc Y

Hồn chỉ biến vi Hồng Y

Đắc các sắc biến tùy nghi.

Án phạ nhật, Hoa không Minh.

Tài mã lai thành hình sa ha. (khấn 3 lần)